Kërkesë ofertimi për ekskursion në Shqipëri

                                       

Shkolla e Mesme Profesionale

“Feriz Guri dhe Vëllezrit Çaka”                 

Nr: 1920 , 15.09.2014

 

KËRKESË OFERTIMI PËR EKSKURSION NË SHQIPËRI

Bazuar ne Ligjin Nr.04/1-032 për Arsimin Parauniversitar në Republiken e Kosovës , neni 23 dhe në udhëzimin administrative Nr. 18/2014, neni 11,12 dhe 13, të 29.V.2014,

Drejtoria e shkolles se Mesme Profesionale “Feriz Guri dhe Vëllezrit Çaka”  në Kaçanik shpall :

 

KËRKESË OFERTIMI

PËR EKSKURSION NË SHQIPËRI

 

Numri i nxënësve 200

Koha: 28-09.2014 deri më 02.10.2014 (5 ditë dhe 4 netë)

Vendi: Shqipëri

Itinerari:

-Kaçanik-Lezhë-Durrës (vendqëndrimi kryesorë)

-Durrës-Vlorë,

-Durrës-qyteti I vjeter,

-Durrës-Tiranë,

-Durrës-Krujë-Kaçanik.

 

Kompanitë-agjensionet ofertuese duhet ti plotësojnë këto kushte:

a)      Liçencën përkatëse,

b)      Tërë dokumentacionin e nevojshëm( edhe për kontrollin teknik te autobusëve) sipas ligjit,

c)      Kapacitet dhe kushte standarde për transportimin e nxënësve (si në udhëzimin administrative ),

d)      Çertifikatat shëndetësore të ngasësve te autobusëve,

e)      Përkujdesje mjekësore për nxënësit ( mjekun e çertifikuar shoqërues),

f)       Referenca positive shërbimi,

g)      Liçencën e agjensionit të akreditimeve të ushqimeve në vendëqendrimin e nxënësve (në hotel),

h)      Objekti hotelier të ketë hapësirë kompakte dhe me siguri të plotë për nxënësit,

i)        Sipas vlerësimit të ofrohet edhe mundësia e verifikimit paraprak të kushteve transportuese dhe hoteliere.

 

Vërejtje :

Përveq kushteve tjera , kompania përfituese të sigurojë:

 

-Kaçanik-Lezhë-Durrës (rrugës ushqim qasti dhe pije)

-Durrës-Vlorë (dreka ne Durrës)

-Durrës-qyteti I vjeter (dreka ne Durrës)

-Durrës-Tiranë (dreka ne Durrës)

-Durrës-Krujë-Kaçanik ( drake më e hershme në Durrës ose rruges-ushqimdhe pije)

 -Kompania përfituese në ofertë të përllogarit edhe pagesat në muze.

 

Afati I ofrimit: 7 ditë, nga dita e publikimit të kërkeses-tenderit.

Materialet tenderuese: çdo ditë pune , në emer të Shkollës së Mesme Profesionale               Feriz Guri dhe Vëllezrit Çaka  , në zyren e pranimit , respektivisht në Drejtorin e Arsimit dhe Kulturës në Kaçanik.

Hapja dhe vlerësimi I ofertave: më 22.09.2014, ora 13.00, në objektin e komunës së Kaçanikut (salla e kuvendit)

Shënim: Komisioni vlerësues ,përparësi do ti japë cilësisë ofertuese .

 Drejtori i SHMP,
- z. Bafti Loku

 

                                                        

K Ë R K E S Ë

 

OFERTIMI  PËR MBRËMJEN E MATURËS 2013/’14 

 

 

·        Nata e Mbrëmjes së maturës: 18 maj 2014;

·        Kohëzgjatja e mbrëmjes: ora 19,00-005.

·        Numri i pjesëmarrësve: 450;

·        Ofertat dorëzohen në SHF”Emin Duraku”, në zyrën e zëvendës drejtorit;

·        Koha e ofertimit: 02..5. - 08.5. 2014, ora 15,00, kur edhe hapen ofertat.

·        Përmbajtja e shujtës:

1.      Paragjellë;

2.      Sallatë;

3.      Ushqimi kryesor;

4.      Lëngje frutash dhe të gazuara;

5.      Ëmbëlsirë;

6.      Fruta.

(Vërejtje: Pijet alkoolike nuk lejohen!)

·        Ofertuesit, duhet të sjellin edhe këto dokumente:

1.      Çertifikatën e biznesit;

2.      Dëshmitë për kryerjen e obligimeve tatimore dhe dokukumente tjera të vlefshme në praktikën ofertuese.

·        Mjetet paguhen vetëm përmes xhirollogarisë.   

 

Kërkesë e veçantë: Autoriteti hotelier duhet të marrë masat e sigurisë, ndërsa lejohen vetëm personat e evidentuar në listën e Drejtorisë së shkollës, që do të identifikohen në bazë të distinktivit-bexhit ose letërnjoftimit, në prani të kujdestarëve të klasave.

Shënim: Kërkesa u publikua në tabelën e shpalljeve të SH.F.”Emin Duraku” dhe në Uebfaqen e SHMP”Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”

 

 

 

 

 

 

 

Më:02.5.2014               Drejtori i SHMP”Feriz Guri dhe vëllezërit Çaka”

 

     Kaçanik                    Bafti Loku__________________