Planprogramet per makineri
~$esjellesi-PL-rishikuar-2013.doc
Microsoft Word Document 162 Bytes
Automekanik kl 10, 11 dhe 12_NRC (3).doc
Microsoft Word Document 1.0 MB
Instalues i Ngrohje dhe klimatizim-Pl-Ri
Microsoft Word Document 768.5 KB
Ujesjellesi-PL-rishikuar-2013.doc
Microsoft Word Document 961.5 KB