Projekti i Emblemes se Shkolles

Punim i nxënësve që kanë marrë pjesë n ë panairin e novatorëve te rijë.