Krijimi i ueb-faqeve

Krijimi i veb-faqeve mund të bëhet në disa faza të cilat zakonisht hanë :

q  Plani

q  Disenji-projektimi

q  Kodimi(HTML)

q  Transferimi në internet-upload (FTP)

q  Testimi

q  Promocioni

q  Mirëmbatja dhe pasurimi i veb-sajtit

Secila nga këto faza duhet të ketë objektivin e caktuar dhe rezulltatet e parashikuara më pare.

Planifikimi i ueb-sajtit- përfshin përcaktimin e këtyre elementeve

q  Qëllimi i sajtit

q  Audiencën e shfrytëzuesit

q  Strategjisë

q  Objektivave dhe

q  Zgjedhjen e host servisit

Disenjimi i ueb-sajtit

Procesi i disejnit të veb-sajtit përfshin disa principe të disenjit dhe të shkrimit. Në këtë faze parashihen :

q  Zgjedhja e fotografive, midi-fajllave, dhe lidhjeve (link)për secilën faqe

q  Krijimi i skemës standarde të navigacionit me kreun (header) dhe përfundimin e faqes (footer) për veb-sajtin e shfrytëzuesve

q  Përpilimi i fajllave me tekst për secilën faqe të sajtit të shfrytëzuesit. Në këtë faze është shumë mire që të përfshihet edhe përmbatja

Kodimi i ueb-sajtit

Kodimi i veb-sajtit mund të bëhet duke shfrytëzuar

q  Form wizard

q  HTML shembujt (templates)

q  HTML editorin dhe

q  Duke gjeneruar kodin manualisht

Në këtë faze duhet shtuar dhe

q  Kreun standard të faqes (header)

q  Përfundimin standard të faqes  (footer)

q  Shtojcat për navigacion

q  Lidhjet (links)

q  Fotografit dhe fajllat me zëra të mbledhura për veb-faqe

 

Kodi HTML burimor i secilës faqe mund të gjendet me komandat nga browseri view/ sorce kode

Transferi i sajtit në internet –upload

Në këtë faze zgjedhet protokolli për transfer të të fajllit FTP, programi që do të bëjë transferin e fajllave të shfrytëzuesit  ashtu që sajti i tij mund të shihet perms internetit

Testimi i ueb-sajtit

Në këtë faze bëhet testimi i lidhjeve interne, externe duke shfrytëzuar serviset on-line për testim të validitetit.

Promocioni i ueb-sajtit

Shfrytëzuesi në këtë faze krijon disa të dhëna provuse për sajtin e vetë dhe regjistrohet në veglat për hulumtim dhe direktoriumet e internetit.

Mirëmbatja e ueb sajtit

 

Pasi që të kenë përfunduar të gjitha fazat e tjera të zhvillimit të veb-sajtit, shfrytëzuesi duhet të bëjë mirëmbatjen e vezhdushme të veb0sajtit duke i përsëritur fazat e kaluara vazhdimisht. Me krijimin e veb sajtit, shfrytëzuesi nuk e ka krye punën e tijë, sepse atë vazhdimisht duhet ta pasuroj dhe freskoj me shenime të reja

Pyetjet1

1. Ku u krijua World Whide Web dhe kush është krijuesi i tij ?  

2. Me çfarë  programi lexohen dokumentet nga WEBI?    

3. Ç`shërbim ofron Internet Service Provider?

4. ç’ësht HTTP?

5. ç’ësht HTTP serveri ?

6. Për se përdoret HTML ? Përgjigjja

7. Ç`shërbejnë etiketat e HTML?

8. Ç’është lidhësja, linku ose hiperlinku?

Detyrat 1

1. Duke shfrytwzuareditorin Notepad te Windowsit, krijoni nje document HTML apo (web faqe) i cilika nje titull dhe nje paragraph, ku përshkruane shkollën tuaj. Përgjigjja

2. Duke shfrytwzuareditorin Notepad te Windowsit, krijoni nje Krijoni një ueb faqe , e cila Ka një tabelë që ka e 3 rreshta dhe 4 kolona. Përgjigjja

3. Duke shfrytëzuar editorin Notepad te Windowsit, krijoni  një ueb faqe , e cila përmban një lidhëse në një ueb faqe tjetër. Dokumenti tjetër le të ketë një figurë. Përgjigjja

4. Krijo një HTML document,duke përdorur programin Word. Në document përshkruani interesimet tuaja dhe nësekeni mundësi futni një fotografi tuajën në këtë webfaqe? Përgjigjja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyetjet 2

1.Si startohet Front Page ?

2. Për çka përdoren opsionet e menysë kryesore (nënmenytë) File,Edit,View,Insert,Format,Toolsdhe Frames?

3.Si aktivizohen shiritat e veglave?

4. Çka permban shiriti I veglave?

5. Si aktivizohetdhe perdoret menyja e kontestit?

6. S`i hapet një web faqe egzistuese?

7. Si aktivizohet Ndihma (Help) për Front Page?

Detyrat 2

1.Startoje Front Page-in përmes ikonës në desktop dhe menysë Start.

2.Paraqit ne siperfaqenn punuese shiritat e veglave Driving, pictures, table?

3.paraqite në Front Page një faqe të përmbatjes së Ndihmës (Help)

__________________________________________________________________

 

Pyetjet 3

1.Si krijohet nje web faqe e zbrazet? Pëgjigjja

2. Per qka sherbejne shabllonet e faqeve(web page templates)?

3 A mund të ndryshohet faqja e krijuar me ndihmën e shabllonit?  

4. Cilat jane arsyet per pordorimin e magjistareve gjat krijimit te nje webfaqe?

5. Cili opsion perdoret per zevendesimin e tekstit?

6. Cila etiketë markon një pjesë të tekstit s`i paragrapf?

7. Cili opsion i menysë hap dritaren për rregullimin e paragrafit?

8. Cili program i Ms Office ruan permbajtjen e kopjuar dhe te zhvendosura per bartje ne nje vend tjeter?

 

Detyrat 3

1.Krijoni një faqe të zbrazët. Shkruani një tekst prej disa rreshtave, nd jeni një paragraf dhe ruajeni faqen me një emër. Gjatë ruatjes përcaktoni titullin e faqes.

2.Krijoni një web  faqe, duke përdorur shabllonin Photo Gallery. Futni tekstet tuaja përshkruese dhe fotografi tujen, përdorni fotografit e formatit JPG, që ndodhen në komjuter in tuaj. Si mund t’i gjeni?

  

 

Pyetjet1

 

1. ku u krijuaa WORLD WIDE WEB dhe kush është krijuesi I tij.

 

Webi lindi në CERN (CONSEIL EUROPEEN POUR LA BEELT ERCHE NUCLEAINE). Në qendrën evropjane për kërkime nukleare. Krijues I Webit është TIM BERNEERS – LEE

1.Inxhinjeri anglez dhe shkencëtari britanez i informatikes, zotri TIM BËRNËRS-Lee, së bashku me shokun e tij Robert Calliau në BERN të Zvicres zbuloi WWW-në.

WWW-ja është një vend i faqeve ku njëherit përveq tekstit përmban edhe muzika, animacione, piktura etj.

Levizja nëpër këto faqe bëhët përmes hyperlinkave.

 

Me çfar programi lexohen dokumentet nga WEBI?

 

    -Web dokumentetlexohen me program i cili quhet BROWSER dhe browsert ishinne gjendje te paraqesin vetempermbajtjen tekstuale , pra webinuk ishte edhe aq interesant.Mirpo me krijimin e programit MOSAIC nga  NCSA(Nationalcenter for supercomputina applications) beri qe webite gjallerohet me ngjyra , me grafik dhe me fotografi. Komercionalizimi i internetit ndodhi ne ndrekoh dhei dha hovedhe me temadh perhapjes universale te WEBIT.

 

-Webi sot eshte edium komunikimi I cili shenon rritje me te shpejtshfrytezuesve.

3. Ç`shërbim ofron Internet Service Provider?

Interneti paraqet një rrjet të kompjuterëve të cilë komunikojnë duke shfrytëzuar lidhjet fizike dhe protokollet si TCP/IP.Teknologjitë që përdoren për të realizuar këto lidhje janë të ndryshme dhe varen nga sasia dhe shpejtësia me të cilën duhet të transmetohen informacionet.Kompanitë të cilat merren me ofrimin e këtyre shërbimeve quhen me një emër Internet Service Provider (ISP).

4. ç’ësht HTTP?

4. Hipertekst Transfer Protokolli ( ang. Hypertext Transfer Protocol, HTTP ) u implementua nga Tim Berners-Lee ne vitin 1990 në CERN në Gjenevë, Zvicër.

HTTP është protokolli pëms së cilit përcaktohet se si do të realizohet komunikimi mes dy kompjuterve, një web serveri dhe një browseri.

HTTP është esenciale për World Wide Web. Duke u bazuar në specifikacione HTTP është protokoll i nivelit aplikativ i dedikuar për sistemet informative hipermediale dhe të shpërndara të cilat komunikojn në mes veti.

HTTP përdor URL- në ( ang. Uniform Resource Locator, shq. Lokator uniform i burimit)

që ka formën gjenerale të dhënë me http://host : port-number/path/file.html.

HTTP është protokoll i cili bazohet në kërkes dhe në përgjigje. Në rastin më të thjesht, kërkesës së klientit I dërgohet përgjigjja e serverit.

Kemi HTTP pa koneksion, pa gjendje e cila është mëyr e kominikimit ku me fillimin e komunikimit realizohet lidhja, dhe HTTP me koneksion që është komunikimi me telefon.

Qa eshte HTTP – Server?

Fjala HTTP vjen nga anglishtja dhe eshte shkurtesa per Hypertet Transfer Protocol. Qe do te thot perkthyar ne shqip Protokoll I Transferimit te Teksteve te Lidhura. HTTP eshte Protokolli I Perdorur per Transferimin e Web – Faqeve ne Internet. HTTP kryn punen ose mund te themi qe lun rolin e komunikimit mbes nje Client (Webbrowser te ti s.psh. Safari) dhe Serverit me Portin 80. Ket e ban http sepse Webbroweser nuk munden ta lexojn ose ti hapen faqet tjera perveq ato qe jan te programmuar ne HTML, qe do te thot qe HTTP e perkthen nje Faqe tjeter s.psh. ne PHP ne HTML qe ta hap Web-browser. 

6. Për ç’ka përdoret HTML ?

6.Fillon dhe përfundon secila web faqe i tregon browserit që ndërmjet fillimit dhe fundit të kësaj komande ndodh specifikimi i web faqes.

7. Ç`shërbejnë etiketat e HTML?

Etiketa HTML I tregon browserit se fajlli përmban informacione të koduara me HTML . Të njëjtën efekt e ka edhe emërtimi I fajllit me ekstensionin HTML .

 

8.

 

Detyrat 1  Duke shfrytwzuareditorin Notepad te Windowsit, krijoni nje document HTML apo (web faqe) i cilika nje titull dhe nje paragraph, ku përshkruane shkollën tuaj.  

 

<html>

<head>

<title>Shkolla e mesme profesionale "Feriz Guri dhe Vllëzërit Çaka" në Kaçanik</title>

</head>

<body>

 

<p>Pas shumë mundimeve, arrihet qëllimi dhe në vitin 1967/1968 fillohet me gjeneratën e parë.

Shkolla emërohet si Qendër e Mesme Indrustriale "Voskopoja" me drejtor të kësaj qendre i nderuari Bedri Kyqyku.</p>

Punoi: Albulena Luta Juridik XII-4</p>

</body>

 

</html>

Fig. fajlli burimor HTML

 

 

<HTML>

<HEAD>

   <TITLE>Shembull tabela 3X4 </TITLE>

  </HEAD>

<BODY>

<TABLE BORDER=4>

<TR>

<TD>Rreshti 1<BR>Kolona 1</TD>

<TD>Rreshti 1<BR>Kolona 2</TD>

<TD>Rreshti 1<BR>Kolona 3</TD>

<TD>Rreshti 1<BR>Kolona 4</TD>

</TR>

<TR>

<TD>Rreshti 2<BR>Kolona 1</TD>

<TD>Rreshti 2<BR>Kolona 2</TD>

<TD>Rreshti 2<BR>Kolona 3</TD>

<TD>Rreshti 2<BR>Kolona 4</TD>

</TR>

<TR>

<TD>Rreshti 3<BR>Kolona 1</TD>

<TD>Rreshti 3<BR>Kolona 2</TD>

<TD>Rreshti 3<BR>Kolona 3</TD>

<TD>Rreshti 3<BR>Kolona 4</TD>

</TR>

</TABLE>

 

</BODY>

</HTML>

Fig. fajlli burimor HTML

 

Rreshti 1
Kolona 1

Rreshti 1
Kolona 2

Rreshti 1
Kolona 3

Rreshti 1
Kolona 4

Rreshti 2
Kolona 1

Rreshti 2
Kolona 2

Rreshti 2
Kolona 3

Rreshti 2
Kolona 4

Rreshti 3
Kolona 1

Rreshti 3
Kolona 2

Rreshti 3
Kolona 3

Rreshti 3
Kolona 4

Fig. paraqitja ne browser e tabelës

 

 

D1.3. Duke shfrytëzuar editorin Notepad të Windowsit, krijoni  një ueb faqe , e cila përmban një lidhëse në një ueb faqe tjetër. Dokumenti tjetër le të ketë një figurë

<HTML>
   <HEAD>
    <TITLE>Dokument A</TITLE>
   </HEAD>
   <BODY >
    <p> Ky është fajlli xa.html nga i cili thirret 
    fajlli xb.html në të njëjtin direktorium. </p>
    
    <A HREF="xb.html"> 
       Thirrja e fajllit xb.html 
    </A>
    </BODY>
 </HTML>

 

 

 

D1.4  Krijo një HTML document, duke përdorur programin Word. Në dokument përshkruani interesimet tuaja dhe nëse keni mundësi futni një fotografi tuajën në këtë uebfaqe?

Pyetjet 2

1.Si startohet Front Page ?

Pasi te jete instaluar si pjese e Microsoft Office ose si prodhim i veçant

Front Page startohet si çdo aplikacion tjeter ne Windows.Pra duke filluar nga

menyja Start permes All Programs ne stilin e Windows XP ose Programs ne stilin

e Windows-ave te mehershem permes Microsoft Office deri te Microsoft Office Front

Page.Kuptohet Front Page mund te startohet me shpejt nese paraprakisht e kemi

vendosur ikonen e tij ne Desktop.

 

2. Për çka përdoren opsionet e menysë kryesore (nënmenytë) File,Edit,View,Insert,Format,Tools dhe Frames?

Në Front Page opsionet e menysë kryejnë të njejtatfunksione si në programet e tjera.Opsionet e menysëkryesore kanë nënmenytë e veta.

Nënmenyja File: perveç të tjerash, ka opsione që kanëtë bëjnë me web faqe dhe opsione që kanë të bëjnë me web site.

Nënmenyja Edit: shërben pë kopjim,zhvendosje,ngjitje,kërkim,zëvendësim,pozicionim të përmbajtjes etj. që bëhen ne kuadër te një faqeje, të një site-i ose dy site-vetë ndryshme që mund të ndodhen në vende të ndryshme.

Nënmenyja View: pëmbledh një grup opsionesh që kanë tëbëjnë me dukjen e web faqes dhe web site-it dhe organizimit të(folderët,linqet,navigimi,dertyrat ,raportet) si dhe me dukjendhe organizimin e hapësirës punuese të Front Page-it (Toolbars,Ruler andGrid,etj.).

Nënmenyja Insert: shërben për të futur në web faqe e site-it elemente të ndryshme,duke filluar nga më të thjeshtat,siç është

smboli për kalim në rreshtin e ri (Insert,Break),deri tek ato më komplekset,si figurat(Picture),hiperlinqet(Hyperlinks),formularet(Forms) dhe tabelat r bazave të të dhënave (Database).

Nënmenyja Format: shërben për të përcaktuar formatin e elementevetë Web faqes .Përmes kësaj mënyje mund të ndërrohet fonti i tekstit,paraqitja e paragrafëve, e listave te numëruara,të aplikohen kornizat dhe hijezimet etj. Nga kjo meny mund te startohen formatizimet shumëtë avancuara,që kanë të bëjnë me shtresat (Layers),temat (Themes),stilet ( Styles) dhe shabllonet dinamike ( Dynamic WebTemplates).

Nënmenyja Tools: Front Page ka të inergruara edhe disa vegla të cilatnuk janë specifike vetëm per Front Page,siç janë kontrolli për gabime

gjuhësore,thesari,veglat për krijimin dhe editimin e makrove,instalimin e shtresave (add-ins),për përcaktimin e parametrave te programit (Options),përcaktimin e dukjes së shiriteve të veglave dhe të komandave (Customize),e edhe ndonje tjetër ,por ka edhe vegla të cilat janë specifike për Front Pagedhe krijimin e web faqeve.

Vegla Accesibility :përcakton problemet e mundshme të lidhur me aspekte tëndryshme te qasjes në faqe.

Browser Compatibility: kontrollon kompatibilitetin e web site-it me Internet browser të ndryshëm.Internet browser-ët e prodhuesve të ndryshëm nuk eprezantojnë në mënyrë identike çdo element të web faqes.Kjo vegël krijon

raportin në të cilin paraqet problemet e që do të mund të shfaqeshin nëse faqja shikohet me një browser ose me një tjetër.

 

3.Si aktivizohen shiritat e veglave?

 

Të gjithë shiritat e veglave mund t`i shohim dhe t`i paraqesim perms menysë View/Toolbars.

 

Përdorimi I shiritave e thjeshton aktivizimin ne operacioneve të cilat për ndryshe do të duhej të aktivizoheshin nga menyt. Operacioni I cili duhet të kryhet duke anashkaluar kështu leshimin e tij nëpër meny. Shiritat mund të vendosen nën menynë kryesore fhe këtu do të gjejmë zakonisht shiritin standard dhe Formatting.

 

 

 

4. Çka permban shiriti I veglave?

 

5. Si aktivizohetdhe perdoret menyja e kontestit?

6. S`i hapet një web faqe egzistuese?

7. Si aktivizohet Ndihma (Help) për Front Page?

Ndihmën për të kryer ndonjë operacion mund ta gjeni lehtë përmes menysë Help.Por edhe një mënyrë tjetër edhe kur gjatë startimit të programit në këndin e djathtë të dritares së Front Page-it paraqitet korniza Getting Started dhe aty në anën e djathtë të kornizës shtypim shigjetën dhe zgjedhim Help.